Servicii

Activitatea notarială se desfaşoară în baza Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale şi a Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi.

Biroul Individual Notarial “Terovan Maria – Magdalena” oferă servicii de autentificare şi legalizare pentru:

* Acte de dispoziţie – contracte de vânzare/cumpărare, donaţii, contracte de schimb etc.;
* Succesiuni;
* Garanţii mobiliare şi imobiliare, ipoteci;
* Orice alte categorii de acte decât cele enumerate mai sus care intră în atribuţiile unui notar public – legalizări de acte/copii, legalizări traduceri, declaraţii, procuri etc.

In afara de aceste servicii, mentionam si disponibilitatea de deplasare a notarului public,in afara Biroului Notarial, pe raza judetului Ilfov, cu o programare prealabila, precum si consultanta, care se ofera atat direct la sediu.
De asemenea, va putem pune in legatura cu traducatori autorizati, experti cadastru, cat si colaborari cu majoritatea bancilor.

In speranta ca in prezentarea de mai sus ati gasit argumente suficiente de profesionalism si seriozitate, de care puteti beneficia daca apelati la serviciile noastre, va asteptam sa ne contactaţi, pentru a va face o programare sau pentru a obtine mai multe informatii.
Serviciile oferite de biroul nostru sunt de o calitate ridicată, costurile cu actele şi procedurile notariale fiind minime.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE/DONAȚIE/ÎNTREȚINERE/IPOTECĂ BUNURI IMOBILE (teren, apartament, casa+teren):

– ACTE DE PROPRIETATE ALE IMOBILULUI (titlu de proprietate, contract donație, contract de vânzare – cumpărare, contract de întreținere, contract de vânzare – cumpărare cu întreținere, certificat de moștenitor, contract de partaj, sentință civilă, act de adjudecare, autorizație construcție, proces verbal recepție, proces verbal predare primire, certificat de nomenclatură stradală, act de dezmembrare, act de alipire, etc.)
– DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ
– CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ (se obţine de la Primărie şi este valabil 30 de zile)
– INCHEIERE DE INTABULARE (de la O.C.P.I.)
– EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ (de la O.C.P.I. – se obtine de notarul public si este valabil 10 zile de la data depunerii cererii)
– ACTE DE IDENTITATE CUMPĂRĂTORI ŞI VÂNZĂTORI (cărţi de identitate);
– ACTELE DE ÎNFIINŢARE ALE SOCIETĂŢII (pentru ambele parti): act constitutiv, statut, certificat înregistrare societate, certificat constatator recent;
– HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE SAU DECIZIA ASOCIATULUI UNIC PT VÂNZARE;
– PROCURĂ AUTENTICĂ DATĂ DE ASOCIAŢI PENTRU VÂNZARE PERSOANEI CARE REPREZINTĂ SOCIETATEA LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE;
– ADEVERINŢĂ DE LA ASOCIAŢIA DE LOCATARI/PROPRIETARI, în cazul apartamentelor sau a imobilelor care au constituită asociaţie de locatari;
– CERTIFICAT DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ;
– ULTIMILE FACTURI de utilităţi achitate la zi.
– CERTIFICAT CA POSESORUL ESTE CUNOSCUTCA DETINE IMOBILUL SUB NUME DE PROPRIETAR ptr. constructie (in cazul in care constructia este mai veche si nu a fost eliberata o autorizatie de constructie)
– pentru TERENURILE SITUATE IN EXTRAVILAN: AVIZU AGRICOL SOLICITAT IN BAZA LEGII NR. 17/2014 (SE ELIBEREAZA DE PRIMARIE SI ESTE VALABIL 6 LUNI DE LA DATA COMUNICARII; AVIZ SPECIFIC (SE ELIBEREAZA DE MAPN IN CONDITIILE ART. 3 DIN LEGE)-DACA CONTRACTUL DE VANZARE SE INCHEIE CU ARENDASUL ACEST AVIZ NU ESTE NECESAR
ADRESA EMISA DE PRIMARIE PRIN CARE SE COMUNICA DACA ESTE SAU NU NECESARAVIZUL MINISTERULUI CULTURII SAU AVIZUL SPECIFIC MINISTERULUI CULTURII(IN ORIGINAL SAU IN COPIE LEGALIZATA); AVIZUL FINAL EMIS DE mINISTERULA aGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE; ADEVERINTA EMISA DE PRIMARIE IN CAZUL IN CARE VANZAREA TERENULUI ESTE LIBERA, INSOTITA DE COPIA OFERTEI DE VANZARE CERTIFICATA DE FUNCTIONARUL PRIMARIEI

ACTE NECESARE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE:
– CERTIFICAT DE DECES DEFUNCT/A (în original)
– CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE DEFUNCT/Ă SAU SENTINȚA DE DIVORȚ (în original)
– CERTIFICATE DE NAȘTERE MOȘTENITORI (în original)
– CERTIFICATE DE CĂSĂTORIE MOȘTENITORI (daca sunt fete) – în original
– SENTINȚA DE DIVORȚ
– CĂRȚI DE IDENTITATE MOȘTENITORI (în original)
– ANEXA 24 PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE (în original – de la Primarie);
– CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU BUNURILE MOBILE ȘI IMOBILE ALE DEFUNCTULUI (în original – de la Primărie-valabil 30 de zile);
– ADEVERINȚĂ REGISTRUL AGRICOL PENTRU BUNURILE IMOBILE (în original – de la Primărie);
– CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ CU PRIVIRE LA DATORIILE DEFUNCTULUI (se solicita de la ANAF –ul de pe raza ultimului domiciliu al defuntului)
– CERTIFICAT CĂ DEFUNCTUL A DEȚINUT IMOBILUL SUB NUME DE PROPRIETAR, în cazul imobilelor edificate fără autorizație de construcție (în original – de la Primarie);
– CERTIFICAT DE LA REGISTRUL ACȚIONARILOR CU VALOAREA ACȚIUNILOR ÎN CAZUL ÎN CARE DEFUNCTUL A DEȚINUT UN CERTIFICAT DE ACȚIONAR LA VREO SOCIETATE (în original);
– ADEVERINȚĂ DE LA PAROHIE CU VALOAREA ACTUALĂ A LOCULUI DE VECI ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DEFUNCTUL A DEȚINUT UN LOC DE VECI (în original);
– TESTAMENT (în situația în care defunctul/a a testat în favoarea cuiva) – în original – cu mențiunea că nu a fost revocat;
– ÎNCUVIINȚAREA INSTANȚEI DE TUTELĂ PENTRU NUMIREA UNUI REPREZENTANT LEGAL LA SUCCESIUNE, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DEFUNCTUL ARE COPII MINORI (în original); – se solicită la judecătoria de pe raza ultimului domiciliu al defunctului / DISPOZIŢIE AUTORITATEA TUTELARĂ PENTRU NUMIREA UNUI REPREZENTANT LEGAL LA SUCCESIUNE;
– ADRESA BANCĂ/CEC/SOCIETATE ASIGURARE CU VALOAREA LA ZI A CONTURILOR SAU DEPOZITELOR DEFUNCTULUI/DEFUNCTEI (în original);
– EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ DE INFORMARE PENTRU BUNURILE IMOBILE PENTRU CARE EXISTĂ CARTE FUNCIARĂ DESCHISĂ (se solicită de notarul public);
– CERTIFICAT DE SARCINI PENTRU BUNURILE IMOBILE PENTRU CARE NU EXISTĂ CARTE FUNCIARĂ DESCHISĂ DAR PE ACT SE AFLĂ MENŢIUNEA TRANSCRIERII (se solicită de notarul public);
– ACTELE DE PROPRIETATE PENTRU BUNURILE MOBILE/IMOBILE DEȚINUTE DE DEFUNCT (în original); exemple: titlu de proprietate, autorizație de construire, contract vânzare – cumpărare, contract de donație, contract de întreținere, contract de vânzare – cumpărare cu întreținere, autorizație de construcție, proces verbal de recepție finala, certificat de edificare a constructiei, proces verbal de predare primire, contract de partaj, sentință civilă, documentație cadastrală, încheiere de intabulare pentru bunurile care au deschisă carte funciară, contract de concesiune (ptr. locurile de veci), certificat de înmatriculare auto (pentru auto), certificat de acționar, carnete CEC, dovada cont bancă, dovada depozite bancă, asigurare viața defunct/ă, contract de ipotecă pentru bunuri în situația în care defunctul a contractat vreun credit, etc.
– 2 (DOI) MARTORI CARE SA NU FIE RUDE CU DEFUNCTUL/A (se vor prezenta cu carțile de identitate).

ACTE NECESARE PENTRU DIVORȚ

– CERTIFICATE DE NAŞTERE SOȚI
– CĂRŢI DE IDENTITATE SOȚI
– CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (original)
– CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL
– ACT PROPRIETATE DOVADA DOMICILIU COMUN AL SOTILOR

PENTRU ORICE ALTE INFORMATII VA RUGAM SA CONTACTATI BIROUL NOSTRU NOTARIAL.

Notar Public
Notariat